Co je to kontaminace půdy?

Kontaminace půdy je součástí degradace půdy způsobené lidskou činností nebo změnami přirozeného půdního prostředí. Půda je považována za kontaminovanou, když koncentrace chemikálií, živin nebo jiných prvků v zemi je vyšší než standardní koncentrace. Kontaminace půdy může poškodit živé organismy v půdě, což má za následek znečištění půdy. Kontaminace půdy může ovlivnit růst rostlin, které jsou na ní závislé. Půdní kontaminanty mohou být také infiltrovány do podzemních vod a způsobovat znečištění, které ohrožuje uživatele vody.

Příčiny kontaminace půdy

K kontaminaci půdy může vést několik faktorů. Hlavními příčinami jsou lidské činnosti, jako je těžba ropy, těžba, extenzivní zemědělství a likvidace odpadu. Mezi nejběžnější chemikálie, které snadno kontaminují půdu, patří pesticidy, ropa, olovo a jiné těžké kovy. Depozice uhelného popela používaného v průmyslových topných procesech je běžným zdrojem kontaminace v oblastech, které jsou vysoce industrializované. Ačkoliv zpracované odpadní vody mohou být použity jako hnojivo, obsahují nečistoty, jako jsou organismy a těžké kovy, které jsou škodlivé pro půdu. Pesticidy prospívají zemědělcům a dalším uživatelům při hubení škůdců, kteří pravděpodobně sníží výnos. Tyto pesticidy však mohou obsahovat toxické látky, které mohou ovlivnit lidské a jiné důležité organismy v půdě. Herbicidy jako trinitrotoluen a paraquat obsahují nečistoty, které jsou velmi toxické a mohou rychle degradovat půdu. Likvidace munice a nedbalost u výrobců munice může vést k dlouhodobému znečištění půdy.

Zdravotní účinky kontaminace půdy

Kontaminovaná půda má přímé účinky na lidské zdraví přímým kontaktem nebo vdechováním kontaminované půdy, která se odpařila. Větší hrozba představuje kontaminovaná půda, pokud proniká do podzemních vod. Zdravotní důsledky vystavení kontaminaci půdy závisí na stupni znečištění a typu znečišťující látky a zranitelnosti vystavené populace. Vystavení kovům, jako je olovo a chrom, může způsobit vrozené poruchy a jiné chronické zdravotní stavy. Vystavení benzenu při vysoké koncentraci může vést k leukémii, zatímco rtuť může vést k výskytu poškození ledvin a dalších nevratných stavů. Přímý kontakt s nečistotami v půdě nebo požitím kontaminantů může vést k přímé smrti.

Ekosystémové účinky kontaminace půdy

Půdní kontaminanty mají závažné důsledky pro ekosystém. Kontaminanty mohou ovlivnit chemii půdy způsobující změnu metabolismu mikroorganismů žijících v daném prostředí. Tato úprava může vést k eradikaci potravinového řetězce, což může mít závažné důsledky pro predátory nebo druhy spotřebitelů. Kontaminanty mohou také změnit metabolismus rostlin, což vede ke sníženému výnosu / nízkému výnosu, který může ovlivnit ochranu půdy, protože plodiny nemohou chránit půdu před erozí.

Možnosti čištění půdy

Kontaminovanou půdu lze napravit vykopaním kontaminované půdy za účelem jejího zpracování a likvidace nebo jejího odstranění, aby se zabránilo jejímu šíření do bezpečných půd. Půdní kontaminanty mohou být také ošetřeny jinými chemikáliemi.