Co je Světová zdravotnická organizace (WHO)?

I. Význam WHO

Světová zdravotnická organizace má zvláštní svátek oslavil svět přes 7. dubna, který slouží jako důkaz jeho úspěšného vedení jako steward pracuje pro globální zdraví. Je to také den, kdy lidé a národy berou jeden zdravotní problém a hledají způsoby, jak chránit lidi před jeho zdravotními hrozbami. Organizace respektuje svobody všech jednotlivců a také odpovědnost jejich vlád za ochranu občanů Země před zdravotními riziky a chorobami tím, že pracuje na zajištění bezpečné vody a zajištění čistého vzduchu.

Význam Světové zdravotnické organizace pokračuje do 21. století, s nadějí a odhodláním prosazovat a pomáhat lidem dosáhnout nejvyšší možné úrovně zdraví ve světě dnes i do budoucnosti. Organizace definovala své cíle v rámci své ústavy tak, že je v čele významných mezinárodních iniciativ v oblasti zdraví. Dále také uvádí, že kdykoli a kdekoli je zdraví ohroženo, bylo by to tam, aby se obnovilo blahobyt lidí.

Světová zdravotnická organizace (WHO) usiluje o vedoucí postavení při dosahování dobrého zdravotního stavu po celém světě, a to v partnerství a spolupráci s dalšími organizacemi v rámci své povinnosti zajistit pokračující celkové dobré zdraví všech lidí na světě. Postupem času se organizace dozvěděla, jaké cesty musí podnikat, aby se neustále zlepšovala v oblasti zdraví globální populace. Cílem této organizace, stanovené v Rozvojových cílech tisíciletí (MDG), je jednat ve spolupráci se svými členskými zeměmi a synchronizovat její činnost s dalšími dotčenými zeměmi a agenturami v mezinárodním zdravotnickém systému.

II. Historie Světové zdravotnické organizace

V roce 1851 došlo k pojetí myšlenky (a pro potřebu) zřízení Světové zdravotnické organizace. Tato koncepce však pevně nezasahovala až do téměř století, po druhé světové válce. Před vznikem organizace podepsalo tuto ústavu 61 členských zemí OSN dne 22. července 1946 a založilo své sídlo v Ženevě ve Švýcarsku. Světová zdravotnická organizace je pod Světovým zdravotnickým shromážděním a její každoroční setkání se konají v Ženevě každý květen. Její generální ředitel je jmenován na pětileté funkční období a jeho výkonná rada se skládá z 34 členů, z nichž každý vykonává tříleté funkční období. Současným vůdcem WHO je generální ředitelka Margaret Chan.

7. dubna 1948, skupina rozvoje Spojených národů formalizovala vytvoření Světové zdravotnické organizace. Nová organizace pak vzala pod svá křídla dvě zdravotnické agentury OSN. Jmenovitě se jednalo o Ligu Organizace spojených národů (Health of Organization) a Office International d'Hygiene Publique . WHO byla vytvořena, aby se starala o zdravotní problémy světa a má 194 členských států, které také patří do OSN. Jedním z jeho prvních obav byla eradikace malých neštovic.

Organizace také vydává Světovou zdravotní zprávu, celosvětový průzkum zdraví a Světový den zdraví. Tyto zdravotní zprávy byly poprvé publikovány v roce 1995 a nadále poskytují členským státům aktualizace informací, které ovlivňují finanční a zdravotní politiky jednotlivých zemí. V širším rozsahu jsou zveřejněné údaje a informace o zdraví dostupné také veřejnosti, včetně každodenních občanů, novinářů, výzkumných institucí a univerzit. Témata a témata se také liší pro každou problematiku, od financování zdravotnictví po zdravotní péči, přes zdravotní bezpečnost a duševní zdraví. Zejména jeden zveřejnil výzkum o osobách starších 50 let ve své „studii o globálním stárnutí a zdraví dospělých“. Průzkum zahrnoval 50 000 lidí ve 23 zemích.

Světová zdravotnická organizace také spustila on-line databázi o lidech s mentálním postižením s cílem vymýtit porušování lidských práv vůči této skupině lidí. Jmenuje se MiNDbank (stejně jako je napsána), a to naživo na World Wide Web na den lidských práv. Webové stránky a databáze obsahuje různé informace týkající se lidských práv, mentálního postižení, zneužívání návykových látek a dalších relevantních témat. Má také informace o zákonech v mnoha zemích týkajících se zásad, strategií a standardů služeb pro lidi s těmito podmínkami.

Dnes je WHO specializovanou agenturou zabývající se hledáním způsobů, jak zastavit infekční onemocnění, jako je Ebola, malárie, HIV / AIDS a tuberkulóza. Některé z úspěšných programů WHO byly očkování proti tuberkulóze (1950), očkování proti malárii (1955) a první globální pohled na diabetes mellitus. Organizace také plodila Mezinárodní agenturu pro výzkum rakoviny v roce 1965. V roce 1979, WHO deklaroval úplnou eradikaci malých neštovic. Poté v roce 1998 vzrostlo přežití kojenců a délka života se zvýšila a organizace byla definována jako taková.

WHO má další role, které zahrnují zkoumání zmírnění nepřenosných nemocí, vývoj a stárnutí, zabezpečení potravin, zdravé výživy, sexuální a reprodukční zdraví, zneužívání návykových látek a zdraví při práci. Rozpočet na rok 2015 pro všechny tyto oblasti byl financován z příspěvků členských států ve výši 930 milionů USD. Dalších 3 miliard USD bylo také získáno z jiných darů z celého světa.

III. Hlavní funkce WHO

Světová zdravotnická organizace učinila svůj účel známý od prvního dne svého vzniku. Každoročně však může jeho hlavní agenda vidět změny, přizpůsobené transformujícím se zdravotním potřebám světa. Jeho mnoho funkcí je výsledkem pečlivé analýzy vedoucí role organizace na mezinárodní scéně. To, že vždy udržuje neutrální postoj a ctí také své všeobecné členství, je stejně důležité jako jeho dobře známá svolávací moc. Jedenáctý obecný pracovní program na období 2006–2015 definuje šest hlavních funkcí organizace, které jsou uvedeny níže.

1. Působí jako lídr v záležitostech důležitých pro zdraví a spolupracuje s ostatními zeměmi.

2. Vytváří výzkumný program a sleduje generování, překlad a šíření důležitých znalostí.

3. Vytváření norem a standardů a implementace jejich propagace a monitoringu.

4. Vysvětlení etických a na důkazech založených možností politiky.

5. Poskytování technické pomoci, katalyzování změn a vytváření udržitelné institucionální kapacity.

6. Sledování zdravotních podmínek a řešení zdravotních trendů.

Rozvojové cíle tisíciletí

V září 2000 stanovilo 191 členských zemí OSN také cíle pro rok 2015 pod záštitou „Rozvojových cílů tisíciletí“. Tyto trvalé cíle jsou:

1. Zastavit chudobu a hladomor.

2. Realizovat všeobecné základní vzdělání.

3. Učinit rovnost žen a mužů skutečností a dát ženám odpovědnost.

4. Zlepšit přežití dětí.

5. Zlepšit zdraví matek.

6. Bojovat proti malárii, HIV / AIDS a dalším nemocem.

7. Pomoci při ochraně životního prostředí.

8. Podporovat spolupráci mezi rozvojovými zeměmi.

Není pochyb, že všech 191 členských zemí podporuje rozvojové cíle tisíciletí. Asociace národů jihovýchodní Asie (ASEAN) a Evropská unie (EU) přetvořily své vlastní politiky a činnosti kolem větších požadavků rozvojových cílů tisíciletí. OXFAM a Červený kříž jsou další dvě mezinárodní charitativní organizace, které se zaměřily na pomoc při dosahování rozvojových cílů tisíciletí. Existuje mnoho dalších organizací občanské společnosti, které jsou na mezinárodní, regionální a místní úrovni a které rovněž přijaly tyto stejné rozvojové cíle tisíciletí.

IV. Kontroverze a překážky

Světová zdravotnická organizace je agenturou OSN, která podporuje a poskytuje zdravotní péči lidem, kteří je potřebují po celém světě. Udělal mnoho úspěchů a získal mezinárodní ocenění. Zvláště v poslední době byla kritizována za finanční špatné hospodaření, stejně jako za stranické spiknutí.

Jedním z hlavních obvinění, která se zdají být přetrvávající, je otázka týkající se jmenování osob na klíčových pozicích v organizaci. Mnozí se domnívají, že politické patronáty příliš ovlivňují volbu těchto jmenovaných. V roce 1993, příčina kritiky byla kupovat hlas ve volbě jeho generálního ředitele, který je klíčová pozice uvnitř organizace, která by byla zodpovědná za vedení WHOs cíle a politiky do příštího století. Mnohé členské země se tak obávaly procesů a integrity WHO.

Tam byly také neúspěchy k dosažení stanovených cílů, jako jsou selhání eradikace malárie, Cholera, průjem a tuberkulóza. Tyto problematické oblasti byly následně řešeny, i když se stále zdají být hlavními překážkami, které je třeba překonat. Tuberkulóza se objevila v důsledku rezistence způsobené nadužíváním antibiotik. WHO pak zahájila nový plán TB na navázání na původní iniciativu. Průjem také zůstává jako vrah dětí a dospělých ve většině rozvojových zemí světa.

Mnoho neúspěchů při dosahování zdravotních cílů v minulosti bylo nasměrováno na organizaci jako na její byrokratickou povahu a vnitřní politování. Historie ukazuje, že za 10 let, kdy Dr. Hiroshi Nakajima byl generálním ředitelem Světové zdravotnické organizace, byl obviněn jak interně, tak externě z takového špatného řízení. Nakajima byl obviněn z nedostatku komunikačních schopností a další obvinění poukazovala na jeho autokratické a byrokratické chování uvnitř organizace. Byl také obviněn z toho, že používá techniky nákupu hlasu. Ačkoli on byl re-zvolený do pošty znovu, počáteční důvěra on si užil s mnoha hlavními západními zeměmi rychle šel kyselý.

Jelikož nedůvěra a ztráta důvěry rostly od hlavních dárců, stále více se jejich dary neuskutečnily. Mnohé z projektů WHO byly pod přísnými rozpočtovými omezeními, což nakonec vedlo k vytvoření další agentury OSN, která by řešila mezinárodní program AIDS. Převod začal zhoršovat roli WHO jako hlavního lídra ve světových zdravotnických záležitostech. Dnes však Světová zdravotnická organizace přijala nové výzvy pod novým vedením pro 21. století. Doufejme, že může znovu získat důvěru a zůstat na cestě k dosažení tohoto nejdůležitějšího cíle: zajistit a podporovat lepší zdraví pro všechny.