Jak se někdo stane svatým v římskokatolické církvi?

Římští katolíci svatí

V katolicismu, svatý je osoba, která během života, ukazoval boha-jako vlastnosti a vysoké stupně svatosti. Církev tyto výjimečné lidi uznává tím, že je prohlašuje za svaté po smrti, která je dosažena procesem kanonizace. Jejich celoživotní úspěchy jsou používány jako inspirace pro sbory a připomínka základního křesťanského přesvědčení o životě jako je víra v Ježíše. Mnozí svatí jsou považováni za svaté patrony, což znamená, že jsou oddáni konkrétní otázce. Tyto otázky mohou zahrnovat povolání, přírodní katastrofy, lokality, nemoci nebo zvyky. Následovníci tohoto náboženství hledají tyto specifické svaté a modlí se k nim a žádají, aby nesli poselství Bohu.

Historie svatosti

První svatí katolicismu byli považováni za mučedníky víry kvůli jejich popravě Římany. Stalo se to několik set let po narození Ježíše. Ve 4. století se náboženství rozrostlo a praktici začali rozpoznávat lidi, kteří nezemřeli za víru, ale kteří uskutečnili svatý život. Místní města si vážila tato hrobová místa jako mučedníci. Tito světci, kteří nejsou církevní církví, jsou považováni za místně kanonizováni a úcta k jejich životům musí být schválena místním biskupem. 6. a 7. století, množství lidí uznaných pro život svatého života byl téměř nespočet. Papež Alexander III kritizoval tato kritéria-méně praxe a kolem 1200 nl deklaroval, že jediný papež mohl určovat kdo by se stal světcem. V 17. století Vatikán stanovil normy pro svátost.

Normy pro svatost

Dnes, jmenovat světce vyžaduje, aby bylo provedeno několik postupů. Nejprve musí být prokázáno, že kandidáti jsou služebníci Boží. Biskup v místě, kde kandidát zemřel nebo byl položen k odpočinku, musí umožnit otevřené vyšetřování ctností svého života, obvykle pět let po jejich smrti. K případu je přiřazena organizovaná skupina a zkoumá případné projevy či písemné projevy kandidáta. Skupina píše životopisný záznam o svém životě a rozhovory s osobními známými. Místní biskup pak všechny tyto informace předá římské kurii, správnímu oddělení církve, které ji poté přidělí členovi oddělení, který kandidáta dále vyšetřuje. Toto vyšetřování zahrnuje exhuming a zkoumání těla.

Za druhé, papež prohlašuje, že kandidát má hrdinnou ctnost, založenou na vyšetřování a na doporučení. To znamená, že člověk žil život víry, obezřetnosti, spravedlnosti a lásky. Po papežově deklaraci je osoba označována jako „ctihodný“. V této fázi se mohou následovníci modlit k ctihodnému zázraku.

Zatřetí, církev vydává blahořečení, které tvrdí, že zemřelý byl požehnán vstupem do nebe. Pokud byl kandidát mučedníkem, papež prostě učiní prohlášení. Je-li však kandidát nemučedníkem, musí se v důsledku modlitby k úctyhodnému uskutečnit zázrak. Jakmile bylo prokázáno, že zázrak byl způsoben Bohem, je kandidát označen jako „blahoslavený“.

Další zázrak musí nastat dříve, než se blahoslavený může stát světcem. Pokud se něco stane v důsledku modlitby k kandidátovi a událost nemůže být vysvětlena lékařskou nebo fyzikální vědou, je považována za modlitbu.

Kanonizace

Jakmile kandidát dosáhne dříve identifikovaných standardů, může dojít ke kanonizaci. Církev vydává prohlášení, že osoba je požehnána „blaženým zrakem“, schopností komunikovat přímo s Bohem. Blahoslavené vidění také znamená, že člověk dosáhl dokonalé spásy. Po tomto prohlášení, církev určí den oslavit nyní Saint. Tento den je dovoleno oslavovat kdekoli. Následovníci svatého jsou také dovoleni Vatican stavět kostel nebo jiný památník v jejich cti.